กิจกรรมและนิทรรศการ

เวิร์คช็อป

Handmade Info-Graphic โดย คุณไพบูลย์ บุญประเสริฐ

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan

เวิร์คช็อป

การออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN 1.0 _ Introduction to Service Design)

TCDC Bangkok

เวิร์คช็อป

บริการภิวัฒน์ (SERVICE DESIGN 2.0_ Servitization: from Product to Service Ecosystem)

TCDC Bangkok

เวิร์คช็อป

TCDC SERVICE DESIGN PROGRAM

เวิร์คช็อป

“CEA Live House” Rehearsal Studio

TCDC Bangkok

เวิร์คช็อป

“CEA Live House” Amplified Sessions

TCDC Bangkok

นิทรรศการ

นิทรรศการ “ออกแบบ บำบัด treat me tender”

TCDC Bangkok