ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
9 ก.พ. 2561 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ (Creative Thailand) 500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
9 ก.พ. 2561 ดำเนินการจัดซื้อระบบเพื่อรองรับการพัฒนาฐานข้อมูล 1,700,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
5 ก.พ. 2561 จ้างทีมบริหารและประสานงานโครงการสรรหาและรวบรวมวัสดุไทยจากภาคใต้ 500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
5 ก.พ. 2561 จัดซื้อหนังสือเทรนด์บริษัท Nelly Rodi 501,750.00 บาท ดูเพิ่มเติม
25 ม.ค. 2561 จ้างผู้บริหารจัดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ การออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์ 400,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม