สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)