สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)