เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564

ก.ค. - ก.ค. 64

TCDC ขอนแก่น

งานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564
Isan Creative Festival 2021

“Isan Crossing” อีสาน โคตรซิ่ง
9-18 กรกฎาคม 2564

 

     TCDC ขอนแก่น  ภายใต้กำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  หรือ  CEA  นำเสนอ  นวัตกรรมการออกเเบบในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 หรือ Isan Creative Festival 2021 โดยรวบรวมผลงานจากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ งานหัตถกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาพยนตร์ ศิลปะ ดนตรี และอาหาร เพื่อแสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ ผ่านผลงานที่เก็บเกี่ยวและได้รับแรงบันดาลใจจากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ‘อีสาน’  TCDC ขอนแก่น ส่งเสริมผู้ประกอบการ นักออกแบบ และศิลปิน ให้พัฒนาผลงานและธุรกิจของตน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ เกิดเป็นระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนอันเป็นผลมาจากการพัฒนาคน พื้นที่ และธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยด้วยการเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมอัตลักษณ์ถิ่นอีสาน 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิง (Isan Entertainment Industry) อุตสาหกรรมการออกแบบและงานฝีมือ (Craft & Design Industry) และอุตสาหกรรมอาหารอีสาน (Isan Gastronomy Industry)

     เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 จะจัดขึ้นภายใต้เเนวคิด “Isan Crossing” อีสาน โคตรซิ่ง เพื่อสะท้อนการผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม และการเชื่อมความร่วมมือของบุคลากรจากหลากหลายที่มา ทั้งด้านความเชี่ยวชาญ อายุ เพศ และอุดมการณ์ เกิดเป็นการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ทั้งในภาคอีสานและจากภาคอื่น ๆ ในประเทศ ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบและสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นเเหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ครบวงจรแห่งแรกของภาคอีสาน (Isan Creative Business Center)  เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 จะสร้างประสบการณ์ร่วมและปลูกฝังแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน คนในชุมชน และประชาชนที่สนใจ ด้วยกิจกรรมถ่ายทอดประโยชน์ของการออกแบบ กระตุ้นความคิด และพัฒนาทักษะ ณ 2 พื้นที่หลักได้แก่ 1. ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และ 2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น - ย่านกังสดาล ระหว่างวันที่ 9-18 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 6 กิจกรรมหลัก อันประกอบไปด้วย

1. Symposium
การบรรยายเเละเสวนาเเลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ จากนักคิดนักออกเเบบ ผู้เชี่ยวชาญ เเละนักสร้างสรรค์ทั้งชาวไทยเเละต่างประเทศ เพื่อนำเสนอโอกาสทางธุรกิจในอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จาก Local สู่ Global โดยเน้นแลกเปลี่ยนในประเด็นหลักเรื่องดนตรีอีสาน (Molam Symposium) และอาหารอีสาน (Isan Gastronomy Symposium)

2. Showcase 
การจัดเเสดงผลงานที่ได้รับการพัฒนาแนวคิดและนำเสนอในรูปแบบ Pavilion, Installation เเละ Exhibition จากนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ เเละภาคธุรกิจ เพื่อสะท้อนผลงานจากโครงการพัฒนาคน ชุมชน และธุรกิจด้วยกระบวนการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี โดยเน้นพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน จนได้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการรวมกว่า 200 รายการ และนำเสนอผ่านการจัดแสดงต่าง ๆ อาทิ รถแห่ Mobile Showcase, Molam Bar, และ Food Innovation Pavilion เป็นต้น

3. Workshop
กิจกรรมเวิร์คช็อปที่ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการความคิด เเละทักษะฝีมือโดยนักสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและการฏิบัติจริง เป้าหมายเพื่อนำเอาองค์ความรู้ท้องถิ่นมาต่อยอดเชิงมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

4. Event & Program
กิจกรรมเฉลิมฉลองความสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมืองในหลากรูปแบบ อาทิ การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ตลอดจนกิจกรรมเปิดบ้านนักสร้างสรรค์

5. Creative & Culture Tour
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเเละการเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับคนท้องถิ่นในพื้นที่จริง เน้นการบูรณาการกับทฤษฎี Bio-Economy เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากแหล่งท่องเที่ยวชีวภาพ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน

6. D-Kak Market
ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสการขายสินค้า การทดลองตลาด การขยายเครือข่ายธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ และปูทางไปสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการหน้าใหม่ และชุมชน โดยแบ่งตาม 3 กลุ่มหลักของเทศกาล ได้เเก่ อุตสาหกรรมบันเทิง (Isan Entertainment Industry) อุตสาหกรรมการออกแบบและงานฝีมือ (Craft & Design Industryl) และอุตสาหกรรมอาหารอีสาน (Isan Gastronomy Industry)

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) : สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization) : CEA จัดตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 โดยการยกระดับ TCDC ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ CEA คือ การสร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง โดยการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น CEA ยังทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตจากการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเทศกาลความคิดสร้างสรรค์อีสาน อยู่ภายใต้การดูแลของ CEA ขอนแก่น

ติดตามความเคลื่อนไหว และติดต่อสอบถาม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร. 043 009 389  (วันอังคาร – อาทิตย์  | 10.30 - 19.00)
อีเมล: hello.isancf@cea.or.th 
www.facebook.com/Isancreativefestival
www.isancreativefestival.com