เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2020

ธ.ค. - ธ.ค. 63

เชียงใหม่

 
 
เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2020 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนธันวาคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และกระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ จำหน่ายสินค้าและทดลองตลาดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมตลาด (Pop Market) กิจกรรมดนตรี อาหาร กิจกรรมอินเทอร์แอ็กทีฟ การจัดแสดงผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ ผลงานหัตถกรรม กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ เวิร์กช็อป และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้ศิลปิน นักออกแบบ ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ ได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น พร้อมขยายเครือข่ายที่แข็งแรง มีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อสามารถสร้างโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้เข้มแข็ง

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในระยะที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วประเทศ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเกิดรูปแบบสังคมปกติใหม่ หรือ New Normal ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ ด้วยวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้างนี้ ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสอดรับกับการปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤต กันได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผลักดันให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เทศกาลฯ เปิดพื้นที่รองรับการปรับตัวของภาคธุรกิจสร้างสรรค์ นักคิด นักออกแบบ และช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ เน้นการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์เข้ากับวิถีชีวิตของคน บนพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “Stay safe, Stay alive” ซึ่งมุ่งหวังในการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคเหนือได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
 

 
กิจกรรม
1. นิทรรศการ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมอง กระบวนการคิด และเทคนิคการผลิต ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มธุรกิจ เป็นผู้มีกำลังผลิตสินค้าของตนเอง หรือรับจ้างผลิตตามปริมาณ
- นักออกแบบและนักสร้างสรรค์ เป็นผู้ใช้กระบวนการคิดในการพัฒนา ออกแบบผลงานตนเองหรือทำงานร่วมกับบริษัท และแบรนด์ต่าง ๆ
- ช่างฝีมือ เป็นผู้ใช้ความชำนาญในเทคนิคและทักษะฝีมือช่างเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
- องค์กร เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การออกแบบหรือนวัตกรรม
2. เสวนา สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์จากทั่วโลก
3. เวิร์กช็อป ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่าง โดยการทดลองปฏิบัติจริงในหลากหลายหัวข้อ
4. เยี่ยมชม เรียนรู้เรื่องราว ความคิด และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการมีประสบการณ์ร่วมกับคนในท้องถิ่นแบบถึงแก่นอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน
5. ตลาด ที่รวบรวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มธุรกิจ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและนักออกแบบได้ทดลองตลาด และนักช็อปได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ทดลองสินค้า กับผู้ผลิตและนักออกแบบโดยตรง ในราคามิตรภาพและบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
6. อินเทอร์แอ็กทีฟ พบปะกิจกรรมการแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน แสง สี เสียง หลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับผู้เยี่ยมชมเทศกาลฯ ได้ตื่นตาตื่นใจไปพร้อมกัน
7. ดนตรี การแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้กับเทศกาลฯ
8. อาหาร ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงสินทรัพย์การเกษตร ที่ถูกนำมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ และรังสรรเป็นเมนูต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
9. อีเวนต์ กิจกรรมซึ่งร่วมจัดขึ้นเป็นพิเศษในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้ชมงานได้มีประสบการณ์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์
 
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่
1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 052-080-500 #312, 325