เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564

พ.ค. - ก.ค. 64

Resurgence of Possibilities
ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564

 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ในฐานะผู้จัดงาน Bangkok Design Week 2021 จึงพิจารณาปรับรูปแบบการจัดเทศกาลฯ ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และขยายกำหนดการจัดงาน Bangkok Design Week 2021 ออกไป เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564

ผู้เข้าชมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศกาลฯ ทางออนไลน์ได้ อาทิ 

  • ทอล์ก ดนตรี และการแสดง ในรูปแบบ Live streaming 
  • เวิร์กช็อปออนไลน์
  • ตลาดออนไลน์
  • นิทรรศการและโชว์เคสในรูปแบบ Virtual tour 

โดยสามารถติดตามกำหนดการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางการสื่อสารหลักของเทศกาลฯ ที่

WEBSITE: WWW.BANGKOKDESIGNWEEK.COM

FB/IG: BANGKOKDESIGNWEEK
TWITTER: @BKKDESIGNWEEK 

ทั้งนี้ จะมีพื้นที่จัดแสดงงานบางส่วนที่สามารถเข้าชมได้ โดยจะมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สามารถติดตามข้อมูลการเข้าชมงานได้ทางเฟซบุ๊กเพจ Bangkok Design Week ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เทศกาลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน และขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน

 
เกี่ยวกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ  หรือ Bangkok Design week เทศกาลสำคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศกว่า  60 หน่วยงาน นักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วไม่น้อยกว่า 400,000 คน ในแต่ละปี 
 
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ทั้งในแง่ของการเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกที่ขยายผลสู่ธุรกิจแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตลาด การพิมพ์ สื่อออนไลน์ แกลเลอรี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ธุรกิจของฝาก-ของที่ระลึก ลอจิสติกส์ การท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม และบริการขนส่งมวลชน ฯลฯ อีกด้วย
 
เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) : สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization) : CEA จัดตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 โดยการยกระดับ TCDC ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
 
หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ CEA คือ การสร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง โดยการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้ CEA ยังทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตจากการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย
 
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501  
โทร. (66) 2 105 7400  (วันอังคาร – อาทิตย์  | 10.30 - 21.00)
สำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนงาน
โทร. (66) 2 105 7400 #117 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)
สำหรับสื่อมวลชน
 โทร. (66) 2 105 7400 #218, 111 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)
สำหรับผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรม
โทร. (66) 2 105 7400 #136, 137 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)