แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำเนื้อหาและเรียบเรียงข้อมูลในการเสนอตัวเป็นเมืองหลวงออกแบบโลก

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)