แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ระหว่างเดือนเม.ย.2562-ก.ย.2562

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)