แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2562

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)