แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่และบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)