แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)