แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง3รายการ

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)