แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)