แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลสำเร็จของการจัดงานและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2019 และเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)