แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)