แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)