แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนจ้างพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)