ประกาศราคากลาง : ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกวดราคาซื้อต่ออายุการใช้งานระบบ Google Gsuite

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)