ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างผลิตดนตรีประกอบแฟชั่นโชว์ กิจกรรม Business Networking Event เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคื(องค์การมหาชน) 20,000.00 บาท 24 ม.ค. 2562 20,000.00 บาท