ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศสำหรับโครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค(เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก-Eastern Economic Corridor Development : EEC) จำนวน 56 ชื่อเรื่อง 67 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 70,000.00 บาท 23 ม.ค. 2562 61,103.25 บาท