ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพิมพ์นิตยสารCreative Thailand ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 850,000.00 บาท 21 ธ.ค. 2561 798,793.00 บาท