ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกวดราคาซื้อต่ออายุการใช้งานระบบ Google Gsuite

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 810,000.00 บาท 9 ต.ค. 2562 809,999.63 บาท