ประกาศราคากลาง : การจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและประเมินราคางานก่อสร้างภายหลังการบอกเลิกสัญญาศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 250,000.00 บาท 5 มิ.ย. 2562 200,000.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
5 มิ.ย. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf