ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลผู้ร่วมจัดแสดงงานและเว็บไซต์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่(Chiang Mai Design Week) ระยะที่2

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 400,000.00 บาท 3 พ.ค. 2562 399,971.35 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
3 พ.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf