ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานจ้างผลิตเสื้อและกระเป๋าสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 260,000.00 บาท 3 พ.ค. 2562 258,458.50 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
3 พ.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf