ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างดูแลระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 220,000.00 บาท 30 เม.ย. 2562 214,000.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
30 เม.ย. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf