ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 200,000.00 บาท 22 พ.ค. 2562 181,597.50 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
22 พ.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf