ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบริหารจัดการกิจกรรม สำหรับงาน showcase,talk,business และกิจกรรมแสดงดนตรี

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 2,500,000.00 บาท 21 ก.พ. 2562 2,479,457.50 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
21 ก.พ. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf