ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างผู้บริหารกิจกรรม Business Networking Event ภายใต้กิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจ งานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ2562

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 500,000.00 บาท 23 ม.ค. 2562 479,279.75 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
23 ม.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf