ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบริหารกิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ให้บริการธุรกิจสร้างสรรค์ฯ

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 450,000.00 บาท 23 ม.ค. 2562 450,000.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
23 ม.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf