ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดำเนินการจ้างเผยแพร่และบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 450,000.00 บาท 28 ธ.ค. 2561 427,999.99 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
28 ธ.ค. 2561 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf