ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน(AIS D.C.)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 950,000.00 บาท 28 ธ.ค. 2561 950,000.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
28 ธ.ค. 2561 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf