ประกาศราคากลาง : การจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลสำเร็จของการจัดงานและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2019 และเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2020

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,500,000.00 บาท 18 พ.ย. 2562 1,500,000.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
18 พ.ย. 2562 เยาวเรศ จูจวง ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf