ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างทำเนื้อหา ติดตามผล และสรุปโครงการ Solar Ventures

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 400,000.00 บาท 14 พ.ย. 2562 346,000.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
14 พ.ย. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf