ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ เทศกสาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 270,000.00 บาท 31 ต.ค. 2562 270,000.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
31 ต.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf