ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างพิมพ์นิตยสารรายเดือน Creative Thailand

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 200,000.00 บาท 21 ต.ค. 2562 199,500.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
21 ต.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf