ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน CEA Forum 2019 ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 250,000.00 บาท 14 ส.ค. 2562 250,000.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
14 ส.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf