ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างผู้ประสานงานในการดูแลวิทยากรงาน CEA FORUM 2019

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 120,000.00 บาท 14 ส.ค. 2562 105,699.95 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
14 ส.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf