ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมแบบอักษร(ฟอนต์) สำหรับใช้งานเพื่อการสื่อสารองค์กรและเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 370,000.00 บาท 8 ส.ค. 2562 360,162.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
8 ส.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf