ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้งชิ้นงานสำหรับจัดแสดงในพื้นที่ส่วนบริการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 450,000.00 บาท 5 ส.ค. 2562 430,000.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
5 ส.ค. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf