ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างจัดทำเนื้อหา และออกแบบเนื้อหา

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 127,000.00 บาท 6 มิ.ย. 2562 127,000.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
6 มิ.ย. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf