ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบำรุงรักษาระบบลิฟท์และระบบบันไดเลื่อน

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 170,000.00 บาท 7 มิ.ย. 2562 164,994.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
7 มิ.ย. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf