ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างผู้ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้(User Interface)สำหรับเว็บไซต์TCDC CONNECT

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 350,000.00 บาท 5 มิ.ย. 2562 192,600.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
5 มิ.ย. 2562 Sasiwimon S. ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf