ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล World Global Style Network (WGSN) ระยะเวลา 1 ปี

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง(อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,300,000.00 บาท 28 ต.ค. 2562 1,300,000.00 บาท
วันที่ประกาศ ผู้บันทึก ดูไฟล์เอกสาร
28 ต.ค. 2562 เยาวเรศ จูจวง ราคากลาง.pdf ราคากลาง.pdf