ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
16 มี.ค. 2561 จ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการแสดงผลงาน Isan Material Showcase 350,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
16 มี.ค. 2561 จ้างผู้ดำเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 250,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
16 มี.ค. 2561 จ้างบริหารจัดการ การจัดอบรมและเป็นที่ปรึกษาโดยใช้กระบวนการแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 490,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
16 มี.ค. 2561 จ้างทำสื่อ VDO ประชาสัมพันธ์ Waste Side Story Pavilion (Post PR) 175,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
16 มี.ค. 2561 จ้างบริหารจัดการ การจัดอบรม Business Model ,Market Validation และ Financial Projectio 200,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม